The Apollo Dyna Drum
Polaris Mini Outfits
Polaris Deluxe Outfit
   
Polaris Four Piece Outfit
     
Apollo Commander Outfit
Apollo Jazz Festival
Apollo Double Tom
 
Apollo Hardware
Apollo Starfinder
     
 
Apollo Satin Flame
Apollo Marching Drums
 
Apollo Sparkle Snare Drums
Apollo Toms and Snare Drums
 

 

     
The Apollo Dyna Drum
Apollo Super Gig-Bouble Tom
Apollo Traveler
     
Apollo Satin Flame Outfit
Apollo Hardware
Polaris Drum Sets
     
 
Apollo Megatone Snare
Apollo Marching Drums
 
Apollo Sparkle Snare Drums
Apollo Toms and Snare Drums
 


Dedicated to the preservation of drum history:

Back to the VintageDrumGuide.com


Copyright 2003 - 2017©